I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Datganiad Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gwneud pob ymdrech i sicrhau y cedwir yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, ond rydym yn ymwrthod ag unrhyw warant neu gynrychiolaeth, a fynegir neu a awgrymir, ynghylch cywirdeb, cyflawnrwydd neu addasrwydd yr wybodaeth at ddiben penodol. Felly rydych chi'n cymryd cyfrifoldeb llwyr tros ddefnyddio'r wybodaeth ar y wefan hon, ac rydych chi'n deall ac yn cytuno na fydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro nac unrhyw rai o'i weithwyr yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw hawliad, colled neu niwed sy'n deillio o'i defnydd.

Hawlfraint

Mae'r deunydd ar y wefan hon yn ddarostyngedig i amddiffyniad hawlfraint Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro oni nodir yn wahanol. Gellir atgynhyrchu deunydd sydd wedi'i amddiffyn gan hawlfraint yn rhad ac am ddim, ar unrhyw ffurf neu gyfrwng, at ddefnydd personol ac addysgol yn unig, heb gael caniatâd penodol. Mae hyn yn wir ar yr amod yr atgynhyrchir yr wybodaeth yn gywir ac na fydd yn cael ei defnyddio mewn ffordd ddifrïol nac mewn cyd-destun camarweiniol. Ble mae deunydd yn cael ei roi i eraill, rhaid cydnabod y ffynhonnell a'r statws hawlfraint.

Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y wefan ble nodir bod ei hawlfraint yn eiddo i drydydd person. Rhaid cael yr awdurdodaeth i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliaid hawlfraint y deunydd dan sylw.

Mae logo Corfforaethol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ddarostyngedig i gyfreithiau hawlfraint ac ni ddylid ei atgynhyrchu heb ganiatâd ysgrifenedig yr Awdurdod.

Gwefannau'r Dolenni Cyswllt

Nid yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gyfrifol am gynnwys, cywirdeb na dibynadwyedd y gwefannau yn y dolenni cyswllt ac nid yw, o angenrheidrwydd, yn ardystio'r safbwyntiau a fynegir ynddynt. Ni ddylid cymryd y ffaith ein bod yn rhestru'r gwefannau fel unrhyw fath o ardystiad o gwbl. Ni allwn warantu y bydd pob un o'r dolenni cyswllt hyn yn gweithio drwy'r amser ac nid oes rheolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau yn y dolenni cyswllt.

Casglu Data Personol

Ar adegau, efallai y bydd y safle hwn yn gofyn i chi am eich gwybodaeth bersonol, fel eich enw, cyfeiriad e-bost neu fanylion cyswllt eraill. Fe fyddwn yn storio'r wybodaeth hon ar ffurf electronig ond ni fyddwn yn ei throsglwyddo at gwmnïau eraill ac ni fyddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd dim ond at y diben y'i casglwyd.

Gwybodaeth a Gesglir yn Awtomatig

Rydyn ni'n casglu gwybodaeth dechnegol benodol ynglŷn â'ch ymweliad â'r safle, ac yn ei storio dros dro, i'w defnyddio wrth reoli'r safle ac at ddibenion diogelwch. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys: 


  • Y parth rhyngrwyd yr ydych yn ei ddefnyddio i gyrraedd ein Gwefan;
  • Y cyfeiriad IP (rhif unigryw ar gyfer pob cyfrifiadur sydd wedi'i gysylltu at y Rhyngrwyd) yr ydych yn ei ddefnyddio i gyrraedd ein Gwefan;
    Y math o borwr (e.e., Firefox, Internet Explorer) a ddefnyddiwyd i gyrraedd ein Gwefan;
  • Y system weithredu (Windows, Mac OS) a ddefnyddiwyd i gyrraedd ein Gwefan;
  • Y dyddiad a'r amser yr ydych yn defnyddio ein Gwefan;
  • Manylion URL y tudalennau yr ydych yn eu hagor;
  • Eich enw defnyddiwr, os defnyddiwyd yr enw i fewngofnodi ar y Wefan; a
  • Os ydych wedi dod at y wefan o wefan arall, URL y safle y daethoch ohono.

Defnyddir yr wybodaeth hon i'n helpu i wneud y safle'n fwy defnyddiol i chi yn unig. Gyda'r wybodaeth hon, rydyn ni'n dysgu am y nifer o ymwelwyr sy'n dod i'n safle a'r math o dechnoleg y mae ein hymwelwyr yn ei ddefnyddio. Cedwir logiau data crai dros dro fel sy'n angenrheidiol at ddibenion diogelwch a rheoli safle yn unig.