I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Pembrokeshire Surfers Against Sewage representatives Jetske Germing and Paul Renfro collected the National Park Local Hero Award from National Park Chairman Cllr Mike James, supported by Jon and Lou Haylock. PICTURE: Pembrokeshire Photography.
Syrffwyr yn erbyn Carthion yn ennill Gwobr Arwr Lleol Y Parc Cenedlaethol

Mae cynrychiolwyr Sir Benfro o elusen amgylcheddol genedlaethol wedi ennill Gwobr Arwr Lleol y Parc Cenedlaethol 2014 fel cydnabyddiaeth o’u hymdrechion parhaus i ddiogelu moroedd a thraethau Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 13/03/2014

National Park Authority Chairman Cllr Mike James is pictured with Mosaic Project Officer Pat Gregory and Community Champion Shamim Azam.
Blwyddyn Lwyddiannus i Mosaic Cymru ar Arfordir Penfro

Mae project Mosaic Cymru yn parhau i gryfhau cysylltiadau rhwng cymunedau lleiafrifol ethnig (BME) a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn ôl adroddiad diweddar.

Gyhoeddi 12/03/2014

engage Cymru is seeking applicants for the second round of the Artists as Learners professional development programme.
Oriel y Parc yn barod i groesawu rhaglen Artistiaid fel Dysgwyr

Anogir artistiaid neu wneuthurwyr gweledol sydd â diddordeb mewn addysg orielau a’i allu i ysgogi a gwella addysg pobol ifanc i wneud cais am raglen engage Cymru a drefnir mewn partneriaeth gydag Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 10/03/2014

National Park Authority Building Projects Officer Andrew Muskett and Chairman Cllr Mike James with the Display Energy Certificate outside the Pembroke Dock headquarters.
Gwell graddfa ynni i bencadlys y Parc Cenedlaethol

Wrth i Wythnos Hinsawdd nesáu (Mawrth 3ydd-9fed), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn amlygu ei ymroddiad i gynaliadwyedd trwy amlinellu'r gostyngiad dramatig yn yr allyriadau CO2 yn ei bencadlys dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Gyhoeddi 26/02/2014

Project Wild Thing aims to encourage children and their families to reconnect with nature.
Y Parc Cenedlaethol yn croesawu perfformiad Project Wild Thing

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi trefnu diwrnod cyffrous o ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim i gyd-fynd gyda pherfformiad o’r ffilm a gafodd ganmoliaeth uchel gan y beirniaid , sef, Project Wild Thing, sy’n anelu at annog plant a’u teuluoedd i ail gysylltu â natur.

Gyhoeddi 20/02/2014

Dune systems are found at Tenby South Beach, Freshwater East, Manorbier, Broad Haven South, Barafundle, Freshwater West and Newport.
Rhoi rhybudd ynghylch traethau

Oherwydd y tywydd garw a gafwyd yn ddiweddar mae'r cyhoedd yn cael eu hannog i fod yn fwy gofalus fyth pan maent yn mynd i draethau lleol yn y Sir. Yn benodol mae pobl yn cael eu rhybuddio i beidio â dringo twyni tywod na thyrchu iddynt gan y gallent fod yn ansad. Cafodd y rhybudd hwn ynghylch traethau ei roi gan Gyngor Sir Penfro, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cyn y gwyliau hanner tymor sydd ar ddod. Ar ben hynny mae'r sefydliadau'n cynghori pobl i beidio â dringo nac eistedd ar waelod clogwyni gan y gallai tirlithriadau ddigwydd o ganlyniad i'r glaw trwm. Yn eu cyd-rybudd fe ddywed y Cyngor Sir, Awdurdod y Parc Cenedlaethol a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol bod yr ymchwyddiadau llanwol difrifol a'r stormydd a gafwyd y mis yma a'r mis diwethaf wedi arwain at lawer rhagor o erydu ar hyd arfordir Sir Benfro - yn enwedig felly'r twyni tywod sydd wedi cael eu herydu'n ddifrifol. Fel arfer mae twyni tywod yn goleddfu'n raddol tua'r traeth. Fodd bynnag yn sgil y tywydd garw mae gan lawer o'r twyni hyn ymylon bron fertigol erbyn hyn neu hyd yn oed ymylon sy'n bargodi, ac sy'n wynebu'r môr. "Gydag amser bydd y twyni tywod yn sadio unwaith eto trwy broses naturiol ac yna'n cylchlithro hyd nes bydd llethrau mwy graddol i'r traeth. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae eu hymylon serth yn ansad dros ben ac fe allent gwympo'n hollol ddirybudd," meddent. "Wrth gwrs mae ein traethau yno i bawb eu joio o hyd yn ystod gwyliau hanner tymor ond cofiwch gadw llygad barcud ar y plant a pheidiwch â mynd yn agos at dwyni tywod ar droedleoedd glan môr, am y tro, hyd nes y twyni tywod wedi sadio unwaith eto." Mae cadwynau o dwyni i'w cael yn y mannau hyn; Traeth y De Dinbych-y-pysgod, Freshwater East, Maenorbŷr, De Aberllydan, Barafundle, Freshwater West a Threfdraeth.

Gyhoeddi 19/02/2014

Dragon Parade set to fire up St David’s Day fun at Oriel y Parc.
Parêd y Dreigiau i danio dathliadau Dydd Gŵyl Dewi

Ymunwch ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro am wledd o ddiwylliant Cymreig y Dydd Gŵyl Dewi yma, gyda Parêd y Dreigiau anhygoel Oriel y Parc ymhlith y digwyddiadau cyffrous sydd wedi eu cynllunio i ddathlu nawdd sant Cymru.

Gyhoeddi 17/02/2014

The Pembrokeshire Coast Path has been diverted at Blackpoint, north of Broad Haven.
Y Parc Cenedlaethol yn annog gofal ar Lwybr yr Arfordir

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog cerddwyr ac ymwelwyr i gymryd gofal arbennig ar Lwybr Arfordir Penfro ac yn rhybuddio pobl i beidio â defnyddio’r Llwybr yn ystod tywydd difrifol.

Gyhoeddi 17/02/2014

Meddle in the medieval with half term activities at Carew Castle.
Darganfod diwylliant a hanes cyfoethog y Parc yn ystod y gwyliau hanner tymor hyn

Beth am ymgolli yn yr Oes Haearn, busnesa yn y canol oesoedd neu ymchwilio i ddathliadau Gŵyl Dewi yr hanner tymor hwn gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 14/02/2014

An example of the storm damage at Abermawr.
Cliriad yn dilyn stormydd yn flaenoriaeth i Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn parhau i flaenoriaethu gwaith clirio yn dilyn y tywydd difrifol parhaus ac mae’n ymdrechu i gadw mynediad yn agored lle bynnag mae hynny’n bosibl.

Gyhoeddi 06/02/2014

« First Previous 11 to 20 of 82 Next Last »

 Subscribe in a reader